Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům, a to bezplatně. Obsah poradenských služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků specifikuje Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

K hlavním cílům patří iniciování aktivit vedoucích ke zlepšení školního klimatu, primární prevence v oblasti školní neúspěšnosti a rizikového chování a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity školního poradenského pracoviště zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové a sociální pedagog, a to ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli, metodikem pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami) a školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC), středisky výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí, policií, asistenty prevence kriminality apod. Všechny nastalé situace řeší operativně.

Výchovná poradkyně

Koordinuje a organizuje školní poradenské pracoviště. Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy širšího poradenského pracoviště a odborem sociálně-právní ochrany dětí. Její práce spočívá v poradenské, metodické a informační činnosti.

Poradenská činnost - zabývá se kariérovým poradenstvím (volba povolání, přehled SŠ, návštěvy ÚP a veletrhů s přehledem profesí, konzultace pro žáky a zákonné zástupce). Uskutečňuje průběžné mapování žáků, kteří potřebují podpůrné opatření (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), koordinuje tvorby IVP ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky, monitoruje pokroky žáka a průběžně vyhodnocuje jeho podporu ve škole, spolupracuje s rodiči a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). Vyhledává, mapuje, třídí a objektivizuje výchovné problémy, určuje jejich příčiny a zaměřuje se na jejich prevenci.

Metodická činnost - poskytuje pomoc v otázkách: výchovných problémů, k volbě povolání žáků, při přípravě podpory pro žáky s SVP, ŠPP, AP. Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

Informační činnost - poskytuje informace žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Informuje o možnosti využití ŠPP, o prevenci a nápravy problémů, o dalším studiu (volbě povolání). V případě zjištěných problémů, je povinný informovat příslušné orgány – OSPOD, PČR, přestupky.

Školní metodik prevence

Tvoří, realizuje a vyhodnocuje školní preventivní program, který je k nahlédnutí v kanceláři školy. Realizuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, násilí, zneužívání návykových látek), zdravý životní styl, péči o zdravé vztahy, vyhledává a orientačně šetří žáky a třídní kolektivy ohrožené nežádoucími jevy, a to ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími členy školního poradenského pracoviště. Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy a koordinuje jejich vzdělávání v oblasti rizikového chování a primární prevence. Poskytuje konzultace žákům, zákonným zástupcům a učitelům. Spolupracuje na intervenci s odpovídajícím poradenským zařízením, případně dalšími institucemi a orgány (Policie České republiky, OSPOD) v případě zjištěného rizikového chování. Odborné zprávy a informace o žácích zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Speciálně pedagogická péče

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

  • Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko - psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

  • Vyhledává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zařazuje je do speciálně pedagogické péče.

  • Spolupracuje s vedením školy a se všemi pedagogy.

  • Vytyčuje hlavní problémy žáka, pomáhá při tvorbě individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvenci, trvání intervenčních činností).

  • Pomáhá při zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

  • Konzultuje s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.

  • Průběžné vyhodnocuje účinnost navržených opatření, dle potřeby navrhuje a realizuje úpravy plánu.

  • Zabezpečuje průběžnou komunikaci s rodinou žáka (se zákonným zástupcem).

Sociální pedagog

Poskytuje péči dětem a rodičům ze sociálně-znevýhodněného prostředí. Zajišťuje spolupráci s neziskovými organizacemi, které pomáhají získat např. prostředky na obědy zdarma apod. Působí jako mediátor mezi školou a rodinou, a to ve spolupráci s dalšími organizacemi, s kterými průběžně navazuje kontakty.

Informace pro rodiče žáků, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení

V letošním školním roce nebude PPP Jbc hlídat konec platnosti doporučení a obvolávat rodiče, aby své dítě objednali na vyšetření. Rodič si sám musí hlídat ukončení doporučení a sám si musí zavolat a objednat se – termín kontroly je jasně napsán ve zprávě. Je nutné objednávat se s dvouměsíčním předstihem.

Potřebuješ pomoc?

Linka důvěry (tel. 800 155 555, www.linka-duvery.cz)

Linka bezpečí (tel. 116 111)

Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz)

Internet poradna (www.internetporadna.cz)