Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům, a to bezplatně. Obsah poradenských služeb, které poskytuje školní poradenské pracoviště, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků specifikuje Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů.

K hlavním cílům patří iniciování aktivit vedoucích ke zlepšení školního klimatu, primární prevence v oblasti školní neúspěšnosti a rizikového chování a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Aktivity školního poradenského pracoviště zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagogové a sociální pedagog, a to ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli, metodikem pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami) a školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC), středisky výchovné péče, orgány sociálně-právní ochrany dětí, policií, asistenty prevence kriminality apod. Všechny nastalé situace řeší operativně.

Výchovná poradkyně

Koordinuje a organizuje školní poradenské pracoviště. Úzce spolupracuje s vedením školy, ostatními členy širšího poradenského pracoviště a odborem sociálně-právní ochrany dětí. Její práce spočívá v poradenské, metodické a informační činnosti.

Poradenská činnost - zabývá se kariérovým poradenstvím (volba povolání, přehled SŠ, návštěvy ÚP a veletrhů s přehledem profesí, konzultace pro žáky a zákonné zástupce). Uskutečňuje průběžné mapování žáků, kteří potřebují podpůrné opatření (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami), koordinuje tvorby IVP ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky, monitoruje pokroky žáka a průběžně vyhodnocuje jeho podporu ve škole, spolupracuje s rodiči a dalšími školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC). Vyhledává, mapuje, třídí a objektivizuje výchovné problémy, určuje jejich příčiny a zaměřuje se na jejich prevenci.

Metodická činnost - poskytuje pomoc v otázkách: výchovných problémů, k volbě povolání žáků, při přípravě podpory pro žáky s SVP, ŠPP, AP. Zprostředkovává nové metody pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

Informační činnost - poskytuje informace žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Informuje o možnosti využití ŠPP, o prevenci a nápravy problémů, o dalším studiu (volbě povolání). V případě zjištěných problémů, je povinný informovat příslušné orgány – OSPOD, PČR, přestupky.

Školní metodik prevence

Tvoří, realizuje a vyhodnocuje školní preventivní program, který je k nahlédnutí v kanceláři školy. Realizuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, násilí, zneužívání návykových látek), zdravý životní styl, péči o zdravé vztahy, vyhledává a orientačně šetří žáky a třídní kolektivy ohrožené nežádoucími jevy, a to ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími členy školního poradenského pracoviště. Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy a koordinuje jejich vzdělávání v oblasti rizikového chování a primární prevence. Poskytuje konzultace žákům, zákonným zástupcům a učitelům. Spolupracuje na intervenci s odpovídajícím poradenským zařízením, případně dalšími institucemi a orgány (Policie České republiky, OSPOD) v případě zjištěného rizikového chování. Odborné zprávy a informace o žácích zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 

Speciálně pedagogická péče

Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních.

Sociální pedagog

Kdo je sociální pedagog?

Sociální pedagog je, stejně jako metodik prevence, výchovný poradce nebo psycholog, součástí školních poradenských pracovišť. Řeší různé obtíže, týkající se vzdělávacího procesu dětí, žáků naší školy.

Vedle toho dále působí a pomáhá v rámci:

S čím se na „SOCPEDA“ můžete obrátit?

Po dohodě s třídními učiteli, s vedením školy, ale i z vlastní iniciativy se na sociálního pedagoga lze obrátit, když:

Informace pro rodiče žáků, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení

V letošním školním roce nebude PPP Jbc hlídat konec platnosti doporučení a obvolávat rodiče, aby své dítě objednali na vyšetření. Rodič si sám musí hlídat ukončení doporučení a sám si musí zavolat a objednat se – termín kontroly je jasně napsán ve zprávě. Je nutné objednávat se s dvouměsíčním předstihem.

Potřebuješ pomoc?

Linka důvěry (tel. 800 155 555, www.linka-duvery.cz)

Linka bezpečí (tel. 116 111)

Bílý kruh bezpečí (www.bkb.cz)

Internet poradna (www.internetporadna.cz)