Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří iniciování aktivit vedoucích ke zlepšení školního klimatu, primární prevence v oblasti školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Aktivity školního poradenského pracoviště zajišťují výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog, a to ve spolupráci s třídními učiteli, učiteli, metodikem pro přípravu školního vzdělávacího programu (úprava učiva pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami) a školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC apod.). Všechny nastalé situace řeší operativně.


Školní metodik prevence

Tvoří, realizuje a vyhodnocuje školní preventivní program, který je k nahlédnutí v kanceláři školy. Realizuje aktivity zaměřené na prevenci rizikového chování a sociálně patologických jevů (záškoláctví, šikana, násilí, zneužívání návykových látek), zdravý životní styl, péči o zdravé vztahy, vyhledává a orientačně šetří žáky a třídní kolektivy ohrožené nežádoucími jevy, a to ve spolupráci s třídními učiteli, vedením školy a dalšími členy školního poradenského pracoviště. Metodicky pomáhá pedagogickým pracovníkům školy a koordinuje jejich vzdělávání v oblasti rizikového chování a primární prevence. Poskytuje konzultace žákům, zákonným zástupcům a učitelům. Spolupracuje na intervenci s odpovídajícím poradenským zařízením, případně dalšími institucemi a orgány (Policie České republiky, OSPOD) v případě zjištěného rizikového chování. Odborné zprávy a informace o žácích zpracovává v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.


Speciálně pedagogická péče

Na naší škole pracuje paní učitelka se zaměřením na speciální pedagogiku. Zajišťuje speciálně pedagogickou péči pro děti se specifickými poruchami učení, s poruchami pozornosti a chování. Také nabízí logopedickou reedukaci a rozvoj komunikace. Péče a reedukační cvičení probíhá mimo rámec vyučování individuálně nebo ve skupinkách (2-3 děti). Speciální pedagog je k dispozici učitelům i rodičům pro konzultace dle potřeby.


Informace pro rodiče žáků, kteří mají doporučení školského poradenského zařízení

V letošním školním roce nebude PPP Jbc hlídat konec platnosti doporučení a obvolávat rodiče, aby své dítě objednali na vyšetření. Rodič si sám musí hlídat ukončení doporučení a sám si musí zavolat a objednat se – termín kontroly je jasně napsán ve zprávě. Je nutné objednávat se s dvouměsíčním předstihem.


Potřebuješ pomoc?

Linka důvěry (tel. 800 155 555, http://www.linka-duvery.cz/)


Linka bezpečí (tel. 116 111)


Bílý kruh bezpečí (https://www.bkb.cz/)


Internet poradna (https://www.internetporadna.cz/)