Informace o škole

Naše vize

MY VŠICHNI jdeme společnou cestou s chutí naplnění školy dětmi a spolupracujícími rodiči

Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

Hlavní budova: Školní 416, 468 41 Tanvald

Telefon: +420 483 394 345

IČO  43256791

RED-IZO  600010473

IZO 102177368

Zřizovatel: Město Tanvald

Datová schránka : yqwkjb5

Principy smíšených tříd Trojlístku

Organizace školního roku 2023/2024

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023

JSME ŠKOLOU

PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE V NAŠÍ ŠKOLE

AART PROGRAM – podpora zdravých vztahů a projevů chování u dětí (AART - Adapted Aggression Replacement Training)

CO TO JE?

Program k nám přichází z Norska a je postaven na principu sociálního učení. Jeho cílem je snižování výskytu problematického (agresivního) chování a rozvoj prosociálního chování dětí a dospívajících. Mezinárodní výzkumy ukazují, že program snižuje potíže s chováním a může být jednou z možností, která zlepší prostředí školní třídy nebo skupiny. Děti se mohou více naučit, neztrácí čas neefektivním řešením konfliktů a prostředí je pro ně příjemnější a bezpečnější. Ve zkratce se tedy jedná o program, který pomáhá snižovat dětem obtíže s chováním a přispívá ke zlepšování třídního (a tím i školního) klimatu.

JAK TO PROBÍHÁ?

AART je desetitýdenní program. Každý týden skupina dětí absolvuje hodinu v každém ze 3 modulů. Program pro děti je postaven na principech efektivní primární prevence, zejména na vzájemné interakci a tréninku jednotlivých dovedností. Jde o soustavný a komplexní program, není to pouze jednorázová akce.

JE SLOŽEN Z NĚKOLIKA ČÁSTÍ:

1. Nácvik sociálních dovedností

Existuje řada sociálních dovedností, o kterých se předpokládá, že dětem mohou chybět. Jedná se například o umění naslouchat, poděkovat, požádat o pomoc, poprosit o prominutí, zvládnout tlak ze strany skupiny nebo třeba zvládnout neúspěch. Společně se je naučí jako sérii automatizovaných kroků, které na sebe navazují.

2. Nácvik zvládání emocí

V této části se děti učí zvládat situace, které v nich vyvolávají emoce jako hněv, vztek nebo agresivitu. Trénink děti absolvují opět každý týden. V tomto modulu se učí zvládat vztek krok za krokem. Učí se zacházet se svým vlastním tělem při nepohodě, vnímat své napětí, regulovat emoce, předcházet eskalaci emoce a reakce a pracovat s myšlenkami. Každý týden společně nacvičíme jeden krok k ovládání těchto silných emocí a potom procvičíme nové dovednosti pomocí různých situací, které děti běžně zažívají.

3. Nácvik morálního uvažování

Tato část ukazuje dětem možnost zažít jiné perspektivy posuzování než jsou jejich vlastní. Učí se nahlížet na své okolí zralejším způsobem. Děti zde řeší různá morální dilemata a učí se naslouchat názoru svých vrstevníků.

Každá lekce má svou pevně danou strukturu, kterou se děti rychle naučí a poskytuje jim vhodnou oporu. Jednotlivé kroky si tak zautomatizují a zvládnou je tak bezpečně opakovat i v běžném životě. Dětští i dospívající účastníci tak zvyšují své schopnosti efektivní komunikace ve společnosti.

Školská rada

Rada školy Masarykovy základní školy Tanvald složena ze šesti členů, dva jmenuje zřizovatel školy, dva jsou volení z řad pedagogických pracovníků a dva jsou voleni ze zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období rady jsou tři roky.

Do zápisů z jednotlivých schůzek je možné nahlédnout v kanceláři školy.

Jejími členy jsou

Ředitelka: Mgr. Jana Duňková

Zástupkyně ředitelky: Ing. Iva Knápková

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: MĚSTO TANVALD