Informace o škole

Naše vize

MY VŠICHNI jdeme společnou cestou s chutí naplnění školy dětmi a spolupracujícími rodiči

Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

Hlavní budova: Školní 416, 468 41 Tanvald

Telefon: +420 483 394 345

IČO 43256791

RED-IZO 600010473

IZO 10277368

Zřizovatel: Město Tanvald

Datová schránka : yqwkjb5

Nově třídy Montessori

Výuka je realizována v heterogenních třídách, spojené jsou vždy tři ročníky 1.- 3., 4.- 6., 7. - 9., což reflektuje přirozené prostředí běžného života a umožňuje individuální postup, vzájemnou inspiraci a vytváří nesoutěžní prostředí, s akcentem na osobní posun.

V prvním trojročí provází děti týdenní plán, se kterým se učí organizovat svá dopoledne, a pracovat s časovým rámcem. Montessori pedagogika zahrnuje individuální přístup k jednotlivci, možnost volby, svobodu pohybu. Každý se může rozvíjet svým tempem, podle svých možností a schopností. Věková různost dovoluje širší prostupnost témat dle individuálních potřeb dětí. Jádrové učivo každé dítě rozšiřuje dle svých zájmů a dovedností. Svobodu vyvažuje zodpovědnost, individuální přístup k jednotlivci uvádí do rovnováhy důraz na budování vzájemného společenství.

Důležitým pilířem je osobnostní růst, směřování k hodnotám pravého lidství prostřednictvím každodenního rozvoje sociálních dovedností.

Organizace školního roku 2022/2023

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2022.

 • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

 • Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

 • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý 31. ledna 2023.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2023.

 • Jarní prázdniny 20. 2. - 26. 2. 2023

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 6. dubna 2023.

 • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

 • Hlavní prázdniny trvají od 1. července 2023 do 31. srpna 2023.

 • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

JSME ŠKOLOU


 • kde si svůj pocit úspěchu může zažít každé dítě.

 • kde přistupujeme ke každému dítěti individuálně.

 • kde s dětmi a rodiči komunikujeme.

 • kde učitelé přemýšlejí nad tím, co, jak a proč dělají.

 • kde se orientujeme na dovednosti (spolupráci, komunikaci, řešení problémů, dodržování pravidel a povinností, poučení se z vlastních chyb, dodržování pracovních návyků).

 • kde je kvalitní vybavenost pro informační technologii.

 • kde chceme, aby se děti hýbaly (využití tělocvičny o přestávce, zájmové kroužky, pobyt venku).

 • kde se zaměřujeme na speciálně – pedagogickou péči a péči logopedickou.

 • kde jsme otevřeni k dalším zajímavým podnětům a spolupráci.

Od září 2019 je otevřena smíšená třída 1. 3. ročník - TROJLÍSTEK

PROJEKTY, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, SPOLUPRÁCE, SAMOSTATNOST, RESPEKT K DÍTĚTI, KOMUNIKACE, SMYSLUPLNOST, PLÁNOVÁNÍ, ZODPOVĚDNOST. Pracujeme inovativními přístupy a metodami vzdělávání.

Od září 2019 je otevřena pro rodiče a děti se zájmem o inovativní způsoby třída se sloučenými ročníky /1., 2., 3. ročník dohromady/. Stále je možné přihlašovat do této třídy děti 2. a 3. ročníku. Pro přihlášení a bližší informace kontaktujte vedení školy.

 • Prostor pro výuku je vybaven pomůckami a členěn na pracovní koutky pro individuální práci

 • Respektování tempa jednotlivých dětí

 • Individuální plánování práce

 • Slovní hodnocení a vedení dětí k vlastnímu sebehodnocení

 • Zodpovědnost, samostatnost a spolupráce

 • Projekty a propojování předmětů

 • Studium v přírodě

 • Učitel = průvodce

Školská rada

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

 • Schvaluje školní řád.

 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků.

 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Rada školy Masarykovy základní školy Tanvald složena ze šesti členů, dva jmenuje zřizovatel školy, dva jsou volení z řad pedagogických pracovníků a dva jsou voleni ze zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období rady jsou tři roky.

Do zápisů z jednotlivých schůzek je možné nahlédnout v kanceláři školy.

Od 14. 10. 2021 jsou jejími členy:

 • Za zřizovatele : Richard Seidel (zvolen předsedou), Iveta Veselková

 • Za rodiče: Michal Kubín, Pavla Benešová

 • Za pedagogy: Blanka Blažková, Jan Prašivka (zvolen předsedou)

Ředitelka: Mgr. Jana Duňková

Zástupkyně ředitelky: Ing. Iva Knápková

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: MĚSTO TANVALD