Informace o škole

Naše vize

MY VŠICHNI jdeme společnou cestou

s chutí naplnění školy dětmi a spolupracujícími rodiči

Masarykova základní škola Tanvald, příspěvková organizace

Hlavní budova: Školní 416, 468 41 Tanvald

Telefon: +420 483 394 345

IČO 43256791

RED-IZO 600010473

IZO 10277368

Zřizovatel: Město Tanvald

Datová schránka : yqwkjb5

Od září 2019 je otevřena smíšená třída 1. - 3. ročník - TROJLÍSTEK

PROJEKTY, INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP, SPOLUPRÁCE, SAMOSTATNOST, RESPEKT K DÍTĚTI, KOMUNIKACE, SMYSLUPLNOST, PLÁNOVÁNÍ, ZODPOVĚDNOST. Pracujeme inovativními přístupy a metodami vzdělávání.

Od září 2019 je otevřena pro rodiče a děti se zájmem o inovativní způsoby třída se sloučenými ročníky /1., 2., 3. ročník dohromady/. Stále je možné přihlašovat do této třídy děti 2. a 3. ročníku. Pro přihlášení a bližší informace kontaktujte vedení školy.

 • Prostor pro výuku je vybaven pomůckami a členěn na pracovní koutky pro individuální práci

 • Respektování tempa jednotlivých dětí

 • Individuální plánování práce

 • Slovní hodnocení a vedení dětí k vlastnímu sebehodnocení

 • Zodpovědnost, samostatnost a spolupráce

 • Projekty a propojování předmětů

 • Studium v přírodě

 • Učitel = průvodce

Školská rada

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

 • Schvaluje školní řád.

 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků.

 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Rada školy Masarykovy základní školy Tanvald složena ze šesti členů, dva jmenuje zřizovatel školy, dva jsou volení z řad pedagogických pracovníků a dva jsou voleni ze zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období rady jsou tři roky.

Do zápisů z jednotlivých schůzek je možné nahlédnout v kanceláři školy.

Od 14. 10. 2021 jsou jejími členy:

 • Za zřizovatele : Richard Seidel, Iveta Veselková

 • Za rodiče: Michal Kubín, Pavla Benešová

 • Za pedagogy: Blanka Blažková, Jan Prašivka (zvolen předsedou)

Ředitelka: Mgr. Jana Duňková

Zástupkyně ředitelky: Ing. Iva Knápková

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: MĚSTO TANVALD

Školská rada

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.

 • Schvaluje školní řád.

 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků.

 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

 • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

 • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Rada školy Masarykovy základní školy Tanvald složena ze šesti členů, dva jmenuje zřizovatel školy, dva jsou volení z řad pedagogických pracovníků a dva jsou voleni ze zákonných zástupců nezletilých žáků. Funkční období rady jsou tři roky.

Do zápisů z jednotlivých schůzek je možné nahlédnout v kanceláři školy.

Od 14. 10. 2021 jsou jejími členy:

 • Za zřizovatele : Richard Seidel (zvolen předsedou), Iveta Veselková

 • Za rodiče: Michal Kubín, Pavla Benešová

 • Za pedagogy: Blanka Blažková, Jan Prašivka (zvolen předsedou)

Ředitelka: Mgr. Jana Duňková

Zástupkyně ředitelky: Ing. Iva Knápková

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: MĚSTO TANVALD